You are currently viewing Aktuella bidrag och stöd just nu – och vad som är på gång

Aktuella bidrag och stöd just nu – och vad som är på gång

Detta är de bidrag och stöd som gäller i skrivande stund (juli 2020). Förändringar kan ske, men vi försöker hålla oss uppdaterade på de senaste nyheterna. Därför kan du alltid kontakta oss för att höra vad som gäller just nu och för att få råd på vägen till att söka bidrag. Boka rådgivning här.

OBS 1 januari 2021 börjar nya regler gälla. Läs mer om dem här.

Statligt stöd till solceller

OBS! På grund av att solcellsstödet länge varit översökt har regeringen beslutat om att införa ett ansökningsstopp 7 juli 2020. Fram till dess gäller följande:

  • Företag, offentliga organisationer samt privatpersoner som investerar i solceller är berättigade att söka stödet. Bidraget är på 20% av investeringskostnaden. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Installationen ska vara slutförd senast 30 juni 2021.

Investeringsstöd för energilagring i hemmet

  • Kan sökas av privatpersoner som installerar ellagringssystem kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidrag får ges med högst 60% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 50 000 kr. Installationen ska vara slutförd senast 30 juni 2021.

Ladda bilen

  • Investeringsstöd för laddstation till elbil. Kan sökas av olika målgrupper; organisationer, företag, kommuner, stiftelser och föreningar (där laddpunkten ska användas av anställda), flerbostadshus (för boende i bostadsrättsföreningar och samfälligheter) samt privatpersoner. Sökanden får bidrag med hälften av kostnaderna för själva laddstationen, material och arbetskostnaden för att installera laddstationen.

Klimatklivet

  • Alla förutom privatpersoner kan söka stödet, t.ex. företag, organisationer, stiftelser, kommuner och landsting. Stöd kan till exempel sökas för att fasa ut fossil energi för uppvärmning av fastighet och i produktion och andra åtgärder med syfte att minska utsläppen av växthusgaser. Stödnivån beror på vem som söker och vad man söker för. Nästa ansökningsomgång är öppen mellan 21-30 september.

PÅ GÅNG

Ny skattereduktion föreslås för privatpersoner för installation av grön teknik och är tänkt att ersätta stöden till solceller, energilagring och ladd. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan få del av skattelättnaden redan vid köpet. Den föreslås träda i kraft 1 januari 2021 och med följande subventionsgrader: Solceller – 15%, Energilagring – 50%, Ladd – 50%. Skattereduktionen får uppgå till max 50 000 kr per person och beskattningsår.

Vad som gäller för företag, organisationer och föreningar är i skrivande stund fortfarande oklart.

För mer information om stöden ovan och andra stöd till t.ex. föreningar och organisationer, kontakta gärna oss på Energicentrum.